Regulamin

§1 Postanowienia ogólne, definicje

 1. Sprzedawca - PPHU InterCom_plus z siedzibą w Podrzecze 228, 33-386 Podegrodzie, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7342697692, wspisany do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej posiadający numer REGON 492892744, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem Systemu.
 2. System – system internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem produkty.icplus.pl
 3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Systemu zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Umowa – umowa zawarta w ramach Systemu na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
 5. Regulamin Sprzedawcy – niniejszy Regulamin Sprzedawcy.
 6. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych Systemu dotyczące Sprzedawcy, Systemu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Systemu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Systemu.

§2 Warunki zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Systemu wypełniając formularz zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sprzedawcy, w którym określone zostały warunki zawarcia Umowy.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do wykonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 4. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w paragrafie §3 Regulaminu Sprzedawcy. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 6. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przy składaniu zamówienia adres email. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia.

§3 Sposób dostawy i płatności

 1. Płatności za nabyte przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w Systemie, są to:
  • Przelew bankowy,
  • Przelew on-line,
  • Płatność za pobraniem,
  • Płatność PayU.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego i jest wskazana w formularzu zamówienia.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Systemie przez Sprzedawcę to:
  1. Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taką Informację w Systemie),
  2. Przesyłka kurierska.
 5. Przesyłka kurierska realizowana jest przez UPS Polska spółka z o.o.
 6. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – w skutek wskazania nieprawidłowego nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Systemie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

§4 Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym Systemu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Systemie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§5 Polityka plików cookies

 1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§7 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Towary marki IC+ sprzedawane w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem sklepu internetowego icplus.pl są objęte gwarancją sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sprzedawca zaznacza, że gwarancja obejmuje:
  1. Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
  2. Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w tym przedsiębiorcą zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Gwarancja produktów marki IC+:
  1. W okresie gwarancji sprzedający gwarantuje prawidłową pracę produktu, przy zachowaniu odpowiednich warunków jego przechowywania i eksploatacji.
  2. Na produkty marki IC+ udziela się gwarancję do momentu wyczerpania się środka barwiącego w 80%, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakupu.
  3. W przypadku wad produktu, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki, sprzedawca gwarantuje:
   a) Wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub zwrot kosztów zakupu, zgodnie z życzeniem Klienta,
   b) Zwrot kosztów naprawy drukarki (bez względu na to czy drukarka jest objęta jeszcze gwarancją producenta) jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii jest zastosowanie produktów marki IC+.
  4. Stosowanie produktów marki IC+ nie narusza gwarancji udzielanych przez producentów lub dystrybutorów urządzeń drukujących.
 5. Czas gwarancji każdego produktu oryginalnego (OEM) ustala producent.

§6 Rezygnacja i zwrot zakupionego towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem może, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, zrezygnować z zakupu towaru lub/i usługi zamówionego w Systemie (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny).
 2. Odstąpienie od umowy możliwe jest poprzez wypełnienie i odesłanie formularza odstąpienia od umowy lub drogą elektroniczną poprzez email produkty@icplus.pl
 3. Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.
 4. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 5. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres email produkty@icplus.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres email Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.
 2. W przypadku zawierania Umowy w ramach Systemu Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr, 102, poz. 926 tekst. jedn.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204), a także Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. 2000, Nr 22, poz.271).
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem email produkty@icplus.pl lub numerem telefonu 18 541 64 40.
Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.

[X] Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
[X]
Loading...
Kliknij by uruchomić chat
 Menu 
Zobacz porównanie [x]